ใบความรู้

 

Present Simple Tense

 

หลักการใช้

 

Present Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ทำบ่อย ๆ หรือทำจนเป็นนิสัย

สิ่งที่เป็นความจริงเสมอ หรือเป็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ

รูปแบบประโยคของ Present Simple Tense

ประธาน + กริยาช่องที่ 1

รูปของกริยาใน tense นี้ เมื่อใช้กับประธานบุรุษต่าง ๆ และรูปประโยคชนิดต่าง ๆ มีดังนี้

บอกเล่า

ปฏิเสธ

คำถาม

คำถามปฏิเสธ

I work.You work.He

She     works.

It

We work.

They work.

I do not work.You do not work.He

She      does   not work.

It

We do not work.

They do not work.

Do  I work ?Do  you work   ?he

Does   she work   ?

It

Do  we work ?

Do they work ?

Do I not work ?Do you not work ?he

Does    she not work   ?

It

Do we not work ?

Do they not work ?

 

รูปย่อของ        do  +  not    =    don’t           does  +  not    =  doesn’t

เช่น     I don’t                     They don’t

You don’t                 We don’t

He / She doesn’t        It doesn’t

   หลักการเติม  s  หรือ  es  ที่ท้ายคำกริยา

 

1.  คำกริยาโดยทั่วไปสามารถเติม  s  ได้เลย เช่น

walk    =        walks

sleep    =        sleeps

drink    =        drinks

eat      =        eats

2.  ถ้าคำกริยาลงท้ายด้วย  s, x, z, ch  หรือ  sh  ให้เติม  es  เช่น

kiss     =        kisses

brush   =        brushes

watch   =        watches

fix      =        fixes

go       =        goes

buzz    =        buzzes

3.  ถ้าคำกริยาลงท้ายด้วย  y  ให้เปลี่ยน  y  เป็น  i  ก่อน แล้วจึงเติม  es  เช่น

fly      =        flies

cry      =        cries

แต่ถ้าหน้า  y  เป็นสระ ให้เติม  s  ได้เลย เช่น

buy     =        buys

play     =        plays

ในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์หรือคำสรรพนามบุรุษที่ 3 ซึ่งได้แก่  He, She, It จะต้องเติม  s  หรือ  es (V.1  +  s, es)  ที่ท้ายคำกริยาเสมอ

ตัวอย่างเช่น

She always cooks her own dinner.

He drives to his office every day.

Mary plays tennis every weekend.

                   

Adverb of Frequency

Adverb of Frequency เป็นคำที่แสดงความบ่อย หรือความถี่ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ ทำให้เราทราบว่าเหตุการณ์หรือการกระทำนั้น ๆ เกิดขึ้นหรือกระทำบ่อยมากน้อยเพียงใด

Adverb of Frequency  เมื่อแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์สามารถแบ่งได้โดยสังเขปดังนี้

100%

80%

60%

40%

20%

0%

always

(เสมอ ๆ)

usually

(โดยปกติ)

often

(บ่อย ๆ)

sometimes

(บางครั้ง)

seldom, rarely

(ไม่ค่อยจะ)

never

(ไม่เคย)

          หลักการใช้

 

1.  ใช้วางข้างหน้าคำกริยาแท้ของประโยค ตัวอย่างเช่น

He never comes to school late.

The teacher sometimes punishes her student.

2.  ใช้วางข้างหลัง  verb to be  และคำกริยาช่วยอื่น ๆ เช่น  have, has, had, do, does, did, will, would, shall, should, can, could, may, might, must เป็นต้น ตัวอย่างเช่น

You must always tell the truth.

She is seldom lazy.

That boy can sometimes answer difficult questions.

3.  สำหรับ  adverb phrase of frequency  เช่น  every…, once a…, (day, week, month, year etc.), on Mondays เป็นต้น กลุ่มคำพวกนี้มักจะวางไว้ท้ายประโยคเสมอ เช่น

I take a bath twice a day.

                   She flies to England every year.

                   They play tennis on Fridays.


 

ใบกิจกรรมที่ 1

        Change the verb in brackets into Present Simple.

1.  They (drink) coffee every morning.

…………………………………………………………………………………………………………….

2.  Dang always (have) dinner with his family.

…………………………………………………………………………………………………………….

3.  My daughter always (do) her homework at home.

…………………………………………………………………………………………………………….

4.  My friends (play) ping-pong after school every day.

…………………………………………………………………………………………………………….

5.  She (be) one of the women pilots in this airline company.

…………………………………………………………………………………………………………….

6.  Those dogs always (bark) fiercely.

…………………………………………………………………………………………………………….

7.  The soldier usually (carry) a gun.

…………………………………………………………………………………………………………….

8.  The little girl (dress) herself every morning.

…………………………………………………………………………………………………………….

9.  My brothers (go) jogging in the park every evening.

…………………………………………………………………………………………………………….

10. The mechanic (fix) the cars in the garage.

…………………………………………………………………………………………………………….

11. The student (go) to school by bus every day.

…………………………………………………………………………………………………………….

12. She (brush) her hair every night.

…………………………………………………………………………………………………………….

13. The bird (fly) in the sky.

…………………………………………………………………………………………………………….

14. Thai students (wear) white shirts to school.

…………………………………………………………………………………………………………….

15.  Somjai always (study) by herself in the library.

…………………………………………………………………………………………………………….


 

 

เฉลยใบกิจกรรมที่  1

 1. They drink coffee every morning.
 1. Dang has always dinner with his family.
 1. My daughter always does her homework at home.
 1. My friends play ping-pong after school every day.
 1. She is one of the women pilots in this airline company.
 1. Those dogs always bark fiercely.
 1. The soldier usually carries a gun.
 1. The little girl dresses herself every morning.
 1. My brothers go jogging in the park every evening.

10. The mechanic fixes the cars in the garage.

11. The student goes to school by bus every day.

12. She brushes her hair every night.

13. The bird flies in the sky.

14. Thai students wear white shirts to school.

15. Somjai always studies by herself in the library.

 

ใบกิจกรรมที่ 2

 

          Put the adverb in brackets in the right position.

 

1. His parents do their business in town. (every day)

…………………………………………………………………………………………………

2. Those birds sing early in the morning. (sometimes)

…………………………………………………………………………………………………

3. Good students will do their best. (always)

…………………………………………………………………………………………………

4. He feeds his fish in the evening. (never)

…………………………………………………………………………………………………

5. The students walk to school. (every morning)

…………………………………………………………………………………………………

6. The Englishmen drink tea in the afternoon. (usually)

…………………………………………………………………………………………………

7. He brushes his teeth. (twice a day)

…………………………………………………………………………………………………

8. We have dinner at the restaurant. (often)

…………………………………………………………………………………………………

9. I eat rice and curry for breakfast. (usually)

…………………………………………………………………………………………………

10. My daughter can answer difficult questions. (sometimes)

…………………………………………………………………………………………………

11. Our teacher comes to meet us in the classroom. (twice a day)

…………………………………………………………………………………………………

12. A good student is careless. (never)

…………………………………………………………………………………………………


 

 

เฉลย ใบกิจกรรมที่ 2

 

 1. His parents do their business in town every day.
 1. Those birds sometimes sing early in the morning.
 1. Good students will always do their best.
 1. He never feeds his fish in the evening.
 1. The students walk to school every morning.
 1. The Englishmen usually drink tea in the afternoon.
 1. He brushes his teeth twice a day.
 1. We often have dinner at the restaurant.
 1. I usually eat rice and curry for breakfast.

10. My daughter can sometimes answer difficult questions.

11. Our teacher comes to meet us in the classroom twice a day.

12.     A good student is never careless.

 

ใบกิจกรรมที่ 3

 

    Read this dialogue and put T (True) in front of true sentences and  F (False) in front of false sentences.

Rita    :         What do you usually have for lunch?

Vicky  :         Rice and curry. What about you?

Rita    :         A hamburger. What does Sandy have?

Vicky  :         Noodles.

Rita    :         Vicky, would you like a piece of cake?

Vicky  :         Yes, please, and let’s have some fruit.

Rita    :         I like some oranges. And you?

Vicky  :         I like some bananas.

…………… 1.  Vicky usually has a hamburger.

…………… 2.  Sandy likes noodles.

…………… 3.  Sandy wants to have a piece of cake.

…………… 4.  Rita and Vicky like fruit.

…………… 5.  Vicky eats a piece of cake.

 

 

 

เฉลย ใบกิจกรรมที่ 3

 1. F
 1. T
 1. F
 1. T

5.       T

 

ใบกิจกรรมที่ 4

 

Habits

 

     1.  Read the text.

 

I always get up at six o’clock in the morning and take a bath. At half past six  I have breakfast. At seven I go to school by bus. My first class begins at eight. I study until noon. Then I have lunch. I finish school at half past three. After that I play football. I usually go home around five. At six o’clock in the evening I have dinner. After dinner

I do my homework. I watch television at eight and go to bed at a quarter past nine.

     2.  Answer the questions.

 

1. What time does Albert get up? ……………………………………………………………………………………………

2. What time does he have breakfast? ……………………………………………………………………………………………

3. How does he go to school?……………………………………………………………………………………………

4. What does he do at school? ……………………………………………………………………………………………

5. What time does he finish school? ……………………………………………………………………………………………

6. What does he do after dinner?……………………………………………………………………………………………

7. What time does he go to bed? ……………………………………………………………………………………………

 

เฉลย ใบกิจกรรมที่ 4

1. He gets up at six o’clock in the morning.

2. He has breakfast at half past six.

3. He goes to school by bus.

4. He studies, has lunch, and plays football.

5. He finishes school at half past three.

6. He does his homework and watches TV.

7. He goes to bed at a quarter past nine.

 

ใบกิจกรรมที่ 5

Talk about yourself.

1.    When do you get up?

2.    What do you usually have for breakfast?

3.    What do you do after breakfast?

4.    How do you go to school?

5.    What do you do at school?

6.    What do you do before you go to bed?

7.    What time do you go to bed?

Write your daily activities.

 

  In the morning

I always ……………………. early in the morning. I ……………………..and have a light ……………………………… After breakfast I …………………………..

to school. I study ……………………………… and …………………………………..

in the cafeteria.

In the afternoon

I study until ……………………………………………. After school I usually …………………………………………before I go home.

In the evening

       I usually ……………………………..before I have dinner. I………………..

after dinner. After that I ………………………. I usually……………………….

 

 

 

เฉลย ใบกิจกรรมที่ 5

         

          In the morning

 

I always   get up   early in the morning. I   take a shower  and have

a light breakfast  . After breakfast I    take a bus   to school. I study  

until  twelve     and     have lunch     in the cafeteria.

          In the after noon

 

I study until   half past three.  After school I usually  play the  guitar    before I go home.

          In the evening

 

I usually    help my mother   before I have dinner. I  watch television    after  dinner. After that  I   listen to music . I usually  go to bed at 9 :30 .

Advertisements

Comments on: "แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง Present simple tense" (5)

 1. นิรนาม said:

  No love thai

 2. นิรนาม said:

  Thank you very much. They are very good worksheets.

 3. นิรนาม said:

  Thank you so much

 4. อ๊อฟ ชินนุร่า said:

  ขอบคุณค่าาาาาาาา ข้อสอบก็ดูไม่ยากและไม่ง่ายเลยค่ะ ได้ความรู้เยอะเลยทีนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: